Website

Het register en de website worden beheerd door Keulseweg B.V.
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig en/of onjuist is. Keulseweg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik van informatie op deze website of door informatie die via de website is verkregen. Links naar websites van derden zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring.

Register

Keulseweg B.V. is niet verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit, de geschiktheid of het succes van de coaches of organisaties die in het register vermeld staan.
Keulseweg B.V. is evenmin verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die de equine assisted coaches bij registratie hebben opgegeven en controleert deze opgave niet.
Het is aan de opdrachtgever zelf om onderzoek te doen naar kwaliteit en geschiktheid van de coaches. Het bezoeken van de locatie, beoordelen van faciliteiten en materiaal en controleren van registraties en verwijzingen is ten zeerste aanbevolen. Als u zich zorgen maakt over het functioneren als equine assisted coach van een geregistreed lid en vermoedt dat hij/zij de beroepscode schendt kunt u een klacht indienen waarbij u de procedure dient te volgen die beschreven is onder klachtenregeling.

Gebruik algemene voorwaarden

Keulseweg B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik van de beroepscode en/of algemene voorwaarden op deze website.

Verzekeringen

Inschrijving in het register maakt het voor de coach mogelijk een zeer betaalbare beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt door de coach zelf rechtstreeks bij de verzekeringstussenpersoon afgesloten, KREAC/Keulseweg B.V. is daar juridisch en/of financieel geen partij in. Keulseweg B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook verbandhoudend met, ontstaan door of voortkomend uit deze overeenkomst tussen coach en verzekeringstussenpersoon.

Door inschrijving in het KREAC stemt de coach in met deze disclaimer. Keulseweg B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.


Het auteursrecht op deze website berust bij Keulseweg B.V. of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Keulseweg B.V..


© 2009- Educatief centrum Keulseweg